HİZMET ESASLARI

Sinus Panel. Hizmet Esaslar?m?z. Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Esasları

Yapı üretiminin gerçekleştirilmesine esas, proje ve kontrolluk hizmetleri uzmanlık ve çalışma konularına göre ilgili oda üyesi mimar ve mühendisler tarafından yapılır.

Esas proje yanında yada ayrıca üstlenilecek kontrollük hizmetleri şunlardır:

  a) Şantiye Şefliği : Yapı üretimi veya mimarlık mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kaidelerine, işçi sağlığı ve iş güvenliği esaslarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak mesleki kontroller ve fenni mesulün direktifleri doğrultusunda yürütülmesi ve denetlenmesinin ilgili mimar ve mühendislerce yapılmasıdır.

  b) Mesleki Kontrollük : Yapı üretiminin veya mimarlık mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.

  c) Fenni Mesuliyet : Yapı üretiminin veya mimarlık, mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın onaylı proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması için sürveyan, şantiye şefi ve mesleki kontrollük hizmetlerinin koordinasyonu, yapı üretimi ile ilgili her türlü hususun yürürlükteki imar yasası, imar planı, yönetmelikleri ve lejantları ile TMMOB Kanun ve yönetmelikleri açısından denetlenmesi ve tüm bu hususların gerçekleştirilmesinde işverene, resmi kontrol kurumlarına ve meslek odalarına karşı mimar ve mühendislerce üstlenilen yetki ve sorumluluklardır.

 

 inşaat Mühendisi Fenni Mesulün Görev Yetki ve Sorumlulukları

  1- Yapıda uzmanlık alanı ile ilgili konularda TSE’ye uygun malzeme kullandırmak

  2- Yapının kendi uzmanlık alanı kapsamındaki imalatlarını Teknik şartnamelere uygun yaptırtmak.

  3- Yapıda kendi uzmanlık alanı içindeki olumsuzluklardan diğer Fenni Mesulleri haberdar etmek.

  4- Denetim sonuçlarını ilgili Yapı Denetim Defterine işlemek.

  5- Kendisine bildirilmesi durumunda ilgili idarelerin ve Odaların yapıyı denetlemeleri esnasında inşaat mahallinde bulunmak.

  6- Yapı Kullanma izni aşamasında uzmanlık alanları ile ilgili raporları tanzim etmek.

  7- Kazının güvenli biçimde yapılmasını sağlamak.

  8- Zemin Etüdü sonuçlarının parsele uygun olmasını sağlamak.

  9- Yapının temel sisteminin doğru olarak aplike edilmesini sağlamak .

10- Kalıp ve demir donanımlarının taşıyıcı sistem projesine uygunluğunu sağlatmak.

11- İlgili Fenni Mesullerin denetimleri tamamladıktan sonra “Beton Döküm Olur Belgesi “ ni vermek.

12- Beton dökülmesi esnasında inşaat mahallinde bulunmak ve numune alımlarına nezaret etmek.

13- Beton ve demir Numunelerinin şartnamelere uygun olarak test edilmelerini sağlamak ve sonuçlarına göre hareket etmek.

14- Yapıda taşıyıcı sistem imalatlarının projeye uygunluğunu sağlamak.

15- Projelendirilmesi gereken istinat duvarının projesine uygun imalatını sağlamak.

16- Yapı duvarlarının teknik şartnamelere uygun yapımını sağlamak.

17- Çatı taşıyıcı sisteminin ve kalkan duvarlar ile bacaların teknik şartnamelere uygun yapımını sağlamak.