MÜHENDİSLİK

Mühendislik ve PROJE Planlama çalışmalarımıza aşağıdaki önemli konuları dikkate alarak başlıyoruz;

Sinus Panel Mühendislik.- İş yerinin imar, ruhsat alma durumu

- İş yerine ulaşım (yollar ve kapasiteleri)

- Bölgenin güvenlik koşulları

- Yöre halkının projenin yapımına yaklaşımı

- Yerel taşeron ve imalatçıların projeye yaklaşımı

- İşin çevreye rahatsızlık verme ihtimali,

- İşverenin mesai saatleri sonrasında çalışmaya izin verip vermeyeceği

- İş yeri şehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu bir yerde ise ağır taşıtların trafikteki izin süreleri

- Malzeme temin ve şantiyeden çıkacak nakliyelere ilişkin olası problemler

- Topografik durumdan kaynaklanacak güçlükler

- Elektrik, su, vb. temini etüt edilmelidir.

- Bölge içinde ve çevresinde yeri

- Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu

- Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı

 - Çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoırafik eşikler

- İklim -Bitki örtüsü

- Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu,

- Toprak kabiliyeti, sulama,

- içme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar,

- Maden kaynakları,

- Görsel değerler, görü noktaları,

- Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı

- Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç

- Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı

- çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı,

- Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör,

- Tarım ve madencilik sektörü,

- Sanayi sektörü,

- Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı

- Konut alanları,

- Bölgesel merkez, merkezi iş alanı,

- Sanayi yerleşme alanı

- Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım,

sinus panel mühendislik- Tarım,

- Orman,

- Askeri alanlar,

- Mezarlıklar,

- Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı,

- Mülkiyet durumu ve arazi değerleri,

- Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği,

- Gelişme eğilimleri,

- Finansman analizi,

- Üst plan karaları ve yasal çerçeve.